Vanligtvis förväntar sig arvtagarna att de får ett arv vid arvlåtarens frånfälle. Så är fallet inte alltid.

Det kan bli en obehaglig överraskning för dödsbodelägarna då dödsboets tillgångar inte räcker till för att betala dess skulder, särskilt om man inte tidigare haft kännedom om boets verkliga behållning.  Om den avlidne har skulder, måste dessa först betalas bort eller arrangeras om beträffande amorteringar och borgensförbindelser före avvittring och arvskifte kan förrättas. Finns det sedan tillgångar kvar delas dessa mellan arvtagarna. Så även om det stämmer att man i Finland inte ärver skulder, kvarstår den avlidnes skulder och gäldenärerna har en fortsatt rätt till sina fordringar. Som huvudregel får dödsbodelägarna ändå inte ett personligt gäldansvar, utan deras ansvar begränsas till den del det finns tillgångar i boet.

Inteckning, pantsättning, servitut, besittningsrätt… I samband med bostads- och fastighetsköp förekommer en del begrepp som det är skäl att känna till före köpetillfället.

Då man köper ett egnahemshus, bostadslägenhet, ett rad-eller parhus, en sommarstuga eller en tomt kommer dessa ofta med inteckningar eller gravationer. För att undvika obehagliga överraskningar är det viktigt att utreda vad det är frågan om. I värsta fall kan fastigheten stå som säkerhet för säljarens obetalda lån och ifall inteckningarna eller aktiebreven inte överlåts vid köpetillfället kan de fortsätta belasta köpeobjektet. En bostadsfastighet kan även belastas av en livstida besittningsrätt, något som inte automatiskt upphävs vid ett ägobyte.

Då många finländare nuförtiden lever i ombildade familjer är det bra att fundera på familjens egendomsförhållanden. Då den ena av familjens vuxna avlider utan testamente, går arvet enligt lag endast till de egna bröstarvingarna, dvs. de egna biologiska eller adopterade barnen. Familjens övriga barn har ingen automatisk arvsrätt.

Såhär i slutet av året lönar det sig att granska placerarportföljen.  Man kan avdra överlåtelseförluster och man får sälja skattefritt för tusen euro.

Som placerare kan du numera avdra förluster under fem år. Har du alltså gjort en försäljningsvinst i år, kan du dra av tidigare års förluster från årets vinst. I första hand görs avdragen från överlåtelsevinst. Om inte alla förluster kan avdras från en vinst, kan man göra avdrag från andra kapitalinkomster, såsom aktie- eller hyresinkomster.

Minskatt är skatteförvaltningens e-tjänst där man kan kan sköta nästan alla skatteärenden sedan november 2018. Man kan logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller Mobil ID. Det är möjligt att ansöka om skattekort eller förskottsskatt, att lämna in sin personliga skattedeklaration- eller företagets. Man kan även betala skatter, anmäla sitt kontonummer samt se sina egna uppgifter.

Ett uppsåtligt brott som djupt kränkt arvlåtaren, eller arvingens osedliga liv kan vara giltiga orsaker till att förordna om att någon görs arvlös. I sista hand är det en domstol som avgör ifall de i testamentet angivna grunderna för arvlöshet räcker till.

Det förekommer många missförstånd beträffande den efterlevandes rättigheter till den först avlidnas egendom. Det kan bli problematiskt särskilt då det äkta parets egendom är skriven i bara den enas namn.

Varje livssituation är unik och det lönar sig att tillsammans med en sakkunnig gå igenom den egna situationen. Nedan några allmänna anvisningar vid skilsmässa.

Riksdagen godkände i februari 2018 medborgarinitiativet om en moderskapslag. Syftet med initiativet är att förbättra barnets rättsskydd i sådana situationer då det föds till ett kvinnligt par som ett resultat av fertilitetsbehandlingar. Den som föder barnet är barnets juridiska mor, men den nya lagen innefattar bestämmelser om fastställande av moderskap för partnern till den mor som fött barnet då barnet blivit till som resultat av fertilitetsbehandlingar som genomgåtts i samförstånd mellan de två. Fastställande av moderskap motsvarar i stort sett fastställande av faderskap. Moderskapslagen träder i kraft 1.4.2019.

Erik fick sin juristexamen från Åbo universitet 2011. Han auskulterade därefter vid Ålands tingsrätt och fick titeln vicehäradshövding år 2012.  Erik arbetar i Andelsbanken Raseborg sedan februari 2018. Innan det har han arbetat bland annat på riksdagen och vid Svenska Finlands folkting.

 

Erik handhar både privat- och bolagsrättsliga ärenden.