Regeringen har gett riksdagen flera propositioner för ändring av beskattning som träder ikraft fr.o.m. 1.1.2017.

Skatteskalorna ändrar och nedre gränsen på skattefri gåva höjs

Regeringen föreslår att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att beskattningen lindras på alla nivåer i skatteskalorna. För att främja generationsväxlingar i företag och på gårdsbruksenheter föreslås det att skattelättnaderna till övervägande del ska gälla gåvoskatteskalan för skatteklass I. Den nedre gränsen för skattefri gåva höjs från 4 000 euro till 5 000 euro och gäller alla skattklasser. Alla andra skattesatser föreslås sänkas 1-3 procentenheter förutom första skatteklassens lägsta nivå. Den andra skatteklassens nivåer i skalan för gåvoskatt föreslås sänkas till att motsvara nivåerna i skatteklass I.

 

Försäkringsersättningar vid dödsfall

Ifall regeringens proposition går igenom, beskattas anhörigas dödsfallsersättningar såsom arv, dvs. enligt skatteklassens skatteskala. I beskattningen av försäkringsersättningar iakttas även make- och minderårighetsavdrag.

Det föreslås att bestämmelserna om partiell skattefrihet för försäkringsersättningar som betalas till en nära anhörig och dödsboet med anledning av arvslåtarens död slopas. Ändringen gäller dödsfallsersättningen i fond-och sparförsäkringar, rena risklivförsäkringar och arbetstagarens grupplivförsäkringar. Beskattningen av försäkringsersättningar till andra än anhöriga förblir som tidigare, dvs. de beskattas fortfarande som kapitalinkomst för mottagaren.

För att lindra konsekvenserna som den slopade skattefriheten för försäkringsersättningar som betalas med anledning av dödsfall kan ha, föreslås det att makeavdraget höjs från 60 000 euro till 90 000 euro och att minderårighetsavdraget höjs från 40 000 euro till 60 000 euro. Avdragen beviljas likväl vid dödsfallsersättningar som vid andra arvsbeskattade medel.

 

Beskattning av överlåtelsevinst vid vidareöverlåtelse av egendom för vilken erhållits skattelättnad i samband med generationsväxling

Det föreslås att de bestämmelser i inkomstskattelagen som gäller beskattningen av överlåtelsevinst ändras så att vid försäljning av en gårdsenhet, ett annat företag eller en del därav som erhållits i arv eller som gåva och som har omfattats av de bestämmelser i lagen om skatt på arv och gåva som gäller skattelättnad i samband med generationsväxling ska som anskaffningsutgift betraktas det fastslagna värdet enligt skattelättnadsbestämmelserna.

 

Två alternativ för att främja generationsväxling på skogsbrukslägenheter

Det ena alternativet skulle vara att arvs- och gåvoskattelagens 55 § gällande gåvoskatteavdrag även skulle gälla överlåtelse av rena skogsbrukslägenheter. Det andra alternativet skulle vara att gåvotagaren senare kan dra av den betalda gåvoskatten från nettokapitalinkomsterna av skogsbruket.

 

Källor: Regeringens propositioner 175/2016, 135/2016, 158/2016