Beroende på skatteslaget har ändring och rättelse sökts på olika sätt. I fortsättningen förenhetligas fristerna för sökande av ändring och skatterättelsenämnden är alltid första instans för begäran av omprövning. Tidsfristen för begäran om omprövning förkortas från fem år till tre år inom inkomstbeskattningen, arvs-och gåvobeskattningen och fastighetsbeskattningen.

Tidsfristen för besvär till högsta förvaltningsdomstolen blir 60 dagar räknat från att den skattskyldiga har fått del av det beslut som gäller begäran om omprövning. Enligt den nya lagen kan även Skatteförvaltningen rätta ett felaktigt beslut till den skattskyldiges fördel eller nackdel oavsett hurdant felet är eller vad det har berott på.

För mer information, se Skatteförvaltningens sidor www.vero.fi/sv