De nya bestämmelserna om företagaravdraget kommer att tillämpas första gången samband med beskattningen för 2017. Bestämmelserna hittas i Inkomstskattelagen 30a §. Dessa avdrag görs på tjänstens vägnar och kräver således inget av företagarna.

För den enskilda näringsidkaren innebär avdraget att det i beskattningen dras av 5% från det skattepliktiga resultatet av näringsverksamhet av affärs- och yrkesverksamhet när resultatet beskattas som inkomst för fysiska personer eller dödsbon. Företagaravdraget ska göras på skatteårets inkomster av näringsverksamheten efter avdrag för i beskattningen avdragsgilla utgifter och tidigare förluster.

För näringssammanslutningar innebär avdraget att det i beskattningen dras av 5% från det skattepliktiga resultatet av näringssammanslutningars näringsverksamhet och jordbruk när resultatet beskattas som inkomst för fysiska personer eller dödsbon. Företagaravdraget ska göras på skatteårets inkomster av näringsverksamhet och jordbruk efter avdrag för i beskattningen avdragsgilla utgifter och tidigare förluster, räntan på en skuld för förvärv av en bolagsandel samt skattefria dividender.

För jordbruk innebär avdraget att det i beskattningen dras av 5% från det skattepliktiga resultatet av jordbruk från jordbrukssammanslutningar eller jordbruk när resultatet beskattas som inkomst för fysiska personer eller dödsbon. Företagaravdraget ska göras på skatteårets inkomster av jordbruket efter avdrag för i beskattningen avdragsgilla utgifter, tidigare förluster och räntan på en skuld för förvärv av en bolagsandel.

För skogsbruk innebär avdraget att det i beskattningen dras av 5% av kapitalinkomsterna av skogsbruk som fås genom skogsbruk och beskattningssammanslutningar samt av de avdragsgilla utgifterna vid beskattningen av fysiska personer och dödsbon efter att nettokapitalinkomsten av skogsbruk under skatteåret har beräknats. Företagaravdraget beaktas inte hos samfällda skogar och olika samfund. Avdraget beaktas inte heller vid inkomster från tomtmark och motsvarande områden.