Från och med 1.1.2018 ändras skattelagstiftningen gällande livförsäkringars dödsfallsersättning. Enligt tidigare bestämmelser, vilka tillämpas om personen avlidit år 2017 eller tidigare, har dödsfallsersättningen varit skattefri upp till ett belopp av 35 000 euro per förmånstagare.  Om förmånstagare var efterlevande make var hälften av dödsfallsersättningen, dock minst 35 000 euro, skattefri. 

I och med ändringen av lagen om skatt på arv och gåva slopas reglerna om skattefrihet. Det innebär att om personen har avlidit år 2018 eller senare, betalar arvingarna skatt på dödsfallsersättningen på samma sätt som på annat arv.  Ersättningen sammanräknas alltså med förmånstagarens övriga arvslott och arvsskatten fastställs utgående från den sammanlagda helheten.

Följden av lagändringen är att arvsskatten skärps i de fall då arvingen erhåller dödsfallsersättning från en livförsäkring. Skärpningen kompenseras delvis av att samma lagändring innehåller bestämmelser om förhöjt makeavdrag och minderårighetsavdrag. Makeavdraget stiger från 60 000 till 90 000 euro medan minderårighetsavdraget stiger från 40 000 till 60 000 euro. Denna del av lagändringen trädde i kraft redan 1.1.2017.