Ett uppsåtligt brott som djupt kränkt arvlåtaren, eller arvingens osedliga liv kan vara giltiga orsaker till att förordna om att någon görs arvlös. I sista hand är det en domstol som avgör ifall de i testamentet angivna grunderna för arvlöshet räcker till.

Laglotten skyddar arvsrätten - I Finland är ett barns rätt att ärva sina föräldrar mycket stark. Lagen utgår från att arvlåtarens alla barn får en lika stor arvsandel. Även om egendomen testamenteras till en utomstående, har bröstarvingarna rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av värdet av den arvslott som enligt laga arvsföljd tillkommer arvingen.

I undantagsfall kan en bröstarvinge göras helt arvlös, så att denne inte har rätt ens till sin laglott.

I Ärvdabalken stadgas det om två grunder som arvlåtaren kan åberopa för att göra en bröstarvinge arvlös. Den första grunden är ett uppsåtligt brott som djupt kränkt arvlåtaren eller dennes nära släkting. Enligt gällande rättspraxis föråldras inte grunden för förordnande av arvlöshet, så den brottsliga handlingen kan ha begåtts långt före arvlåtarens död. Det räcker att grunden funnits vid tidpunkten för uppgörande av testamentet.

Den andra lagstadgade grunden för att göra en arvinge arvlös är om arvingen fortgående för ett vanhedrande eller osedligt liv. I rättspraxis har som sådant räknats exempelvis rikligt alkoholmissbruk som lett till omhändertagande av barn. En enskild handling eller ett tillfälligt beteende lyder inte under begreppet vanhedrande eller osedligt liv. Det är inte heller en tillräcklig grund för förordande av arvlöshet att arvingen ej hållit kontakt med arvlåtaren, ej heller att denne låtit bli att lyda sina föräldrar eller ej följt deras önskemål.

Förordnande om att någon görs arvlös måste givas i ett testamente med angivande av grunden till förordnandet. Då arvtagaren godkänner förordnandet om arvlöshet, förlorar denne sin ställning som dödsbodelägare då testamentet vinner laga kraft. Ifall en arvinge vill bestrida testamentsförordnandet om arvlöshet och överenskommelse ej nås med de andra testamentstagarna, måste denne väcka talan vid domstol.

Källa:

https://op.media/talous/Raha-ja-arki/Suvussa-musta-lammas-Perinnottomaksi-jattaminen-ei-onnistu-heppoisin-perustein-e0821665e7ee4fa193c1697180c125fa