Vanligtvis förväntar sig arvtagarna att de får ett arv vid arvlåtarens frånfälle. Så är fallet inte alltid.

Det kan bli en obehaglig överraskning för dödsbodelägarna då dödsboets tillgångar inte räcker till för att betala dess skulder, särskilt om man inte tidigare haft kännedom om boets verkliga behållning.  Om den avlidne har skulder, måste dessa först betalas bort eller arrangeras om beträffande amorteringar och borgensförbindelser före avvittring och arvskifte kan förrättas. Finns det sedan tillgångar kvar delas dessa mellan arvtagarna. Så även om det stämmer att man i Finland inte ärver skulder, kvarstår den avlidnes skulder och gäldenärerna har en fortsatt rätt till sina fordringar. Som huvudregel får dödsbodelägarna ändå inte ett personligt gäldansvar, utan deras ansvar begränsas till den del det finns tillgångar i boet.

Har den avlidnes egendom, t.ex. en fastighet, pantsatts som säkerhet för en annans lån, kvarstår pantsättningen, men nu är det dödsboet som är pantsättare. I praktiken strävar man ändå att från bankens sida arrangera om lånen i dessa fall. Det är även bra att minnas att den avlidnes fordringar också de kvarstår och övergår på dödsboet och bör upptas i bouppteckningen.

Det lönar sig alltid att anlita en sakkunnig då dödsboet har lån. I Andelsbanken Raseborg kan vi erbjuda juridisk expertis för bouppteckning och arvskifte. Vi står till tjänst oberoende i vilken bank du är kund, men om du är kund hos oss, får du både lånearrangemangen och det juridiska smidigt skött i samma hus.

Ursprunglig längre artikel: https://op.media/talous/raha-ja-arki/perinnonjako-ei-aina-jaa-plussalle-velkainen-kuolinpesa-voi-aiheuttaa-murheita-032572b5cf9f469590ea25c1a141470a