I och med den nya faderskapslagen blir tillvägagångssättet för fastställande av faderskap lättare, till exempel så kan faderskapet fastställas redan före barnet har fötts. Även 15 – 17 åringar kan i och med den nya lagen få faderskapet utrett. Vidare blir det möjligt för personer födda utanför äktenskapet före 1.10.1976 (då nuvarande faderskapslag kom ikraft) rätt att få faderskapet utrett och således även rätt att ärva släktingar på sin fars sida, om vissa förutsättningar uppfylls.

När ett barn föds under äktenskapet, är den äkta mannen far till barnet. Om den äkta mannen avlidit före barnets födelse, är den äkta mannen far till barnet förutsatt att barnet är fött vid en sådan tidpunkt att det kan ha blivit avlat före den äkta mannens död. Kan faderskapet inte konstaterats så som ovan beskrivits, kan faderskapet fastställas genom beslut av magistraten eller domstol.

Faderskapet kan, i moderns närvaro och med moderns godkännande, erkännas före barnets födelse i samband med besök på mödrarådgivningen eller hos barntillsyningsmannen i moderns hemkommun. Efter barnets födelse kan faderskapet erkännas hos barntillsyningsmannen, magistraten, häradsskrivaren, vigselförrättaren eller Finska konsulatet. Om barnet fyllt 15 år kan erkännandet inte fastställas utan barnets godkännande. I det fall det är oklart vem barnets far är görs en faderskapsutredning (vilket i praktiken kan betyda DNA-test) av barntillsyningsmannen i moderns hemkommun efter att barnet fötts. Har barnet hunnit fylla 15 år krävs barnets godkännande för faderskapsutredningen. Mannen kan också fastställa faderskapet via domstol. Faderskapet kan upphävas på liknande sätt som det fastställs.

Barn som är födda utanför äktenskapet före 1.10.1976 återfår i och med den nya lagen rätt att få faderskapet fastställt i efterhand. Detta innebär att dessa barn har möjlighet att få arvsrätt efter sin verkliga fader, om han inte har avlidit före 31.1.2012. Barnet har dock rätt att ärva om den avlidnes egendom har tillfallit staten eller om förlusten av arvsrätten kan ses som oskälig med hänsyn till likabehandling av syskon som fötts utom äktenskapet, eller något annat motsvarande vägande skäl.