Då du önskar avsluta ditt äktenskap skall detta göras genom en skriftlig ansökan till tingsrätten. Äktenskapsskillnaden sker vanligtvis i två skeden. Efter första ansökan börjar en betänketid som är minst sex månader löpa. Då sex månader gått, lämnas en andra ansökan in, varefter äktenskapsskillnaden döms ut. Ifall den andra ansökan inte lämnas in inom ett år räknat från första ansökan, lämnas äktenskapsskillnaden därhän.

I det fall att makarna bott åtskilt i två år innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in, kan äktenskapsskillnaden beviljas genast, utan betänketid.