Då äktenskapet har upphör antingen genom ansökan eller på grund av att ena av makarna avlidit kan en avvittring göras. I avvittringen fördelar man makarnas egendom, med beaktande av eventuella äktenskapsförord eller av tredje man uteslutna giftorätter. Till den delen giftorätten är utesluten, avskiljs egendomen. Avvittringen är viktig eftersom den avslutar äktenskapsrättens egendomsförhållande.

Ifall makarna har helt uteslutande äktenskapsförord, bör egendomen ändå avskiljas.