Med ett testamente reglerar man vad som ska hända med ens egendom efter att man avlidit. Genom testamente kan man fastslå en annan fördelning av egendomen än den lagstadgade arvsordningen. Med hjälp av ett testamente kan man till exempel besluta om egendomens besittningsrätt, äganderätt eller avkastning. Ett testamente är ett bra instrument för skatteplanering.