Efter att en person avlidit ska det förrättas bouppteckning, vilket innebär att en förteckning upprättas över den avlidnes och den eventuellt efterlevande makens tillgångar och skulder. Förutom att bouppteckningen är en egendomsförteckning är den även en delägarförteckning ur vilken framgår dödsboets delägare samt en mer allmän dokumentation om arvet. Ur den framgår till exempel om det finns testamente eller äktenskapsförord. Bouppteckningen ska förättas inom tre månader från dödsdagen.

Nedan en link till råd beträffande skötsel av dödsbons ärenden (tyvärr endast på finska):

https://uusi.op.fi/henkiloasiakkaat/teemat/laheisen-kuolema