Arvskifte kan förättas efter att bouppteckningen är gjord. Arvsskifte kan förättas i sämja, då alla delägare är överens om hur dödsboet skall delas. Ifall delägarna inte är överens, kan det för skiftet ansökas om en boutrednings- och skiftesman. Dödsboet kan skiftas i sin helhet, eller även partiellt. Arvet överförs på arvingarna först vid arvskiftet. Det lönar sig att alltid upprätta ett skriftligt arvskifte.

Ifall den avlidne varit gift eller ingått registrerat partnerskap, bör, ifall giftorätten inte uteslutits med äktenskapsförord, avvittring förrättas innan arvskifte kan förrättas. Vid avvittringen åtskiljs makarnas egendom och makarnas egendomsförhållande upplöses. Den efterlevande maken har rätt att behålla dödsboet oskiftat, om inte en bröstarvinge kräver skifte eller något annat följer av testamente.