Med lagfart avses att äganderätt till en fastighet skrivs in i lagfarts- och inteckningsregistret. När en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet byter ägare skall den nya ägaren söka lagfart. Lagfart skall sökas inom sex månader från att överlåtelsehandlingen undertecknades.