Ett arrendeavtal är ett avtal med vilket en fastighet eller ett område för viss tid eller tills vidare upplåtes på lega mot en avgift. Arrendeavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av bägge parter. Arrenderätten bör inskrivas ifall rättigheten är tidsbegränsad, om den får överlåtas utan markägarens samtycke eller om det på området finns byggnader eller anordningar som tillhör avtalsinnehavaren, eller sådana får uppföras på området.