Med ett bytesbrev sker byte av egendom. Är egendomen som byts sinsemellan av samma värde förlyttas ingen köpeskilling. Beroende på hur man väljer att göra kan det uppstå överlåtelseskatt, gåvoskatt och eventuell vinstskatt som påföljd vid byte.